Anpassa material

Genom att klicka på knappen Redigera beskrivning och inställningar så kan du göra förändringar i ett material som du har hämtat eller skapat.

Följande information kan ändras på vänster sida:

  • Titel – vad materialet ska heta.
  • Beskrivning – här ger du en kort beskrivning av materialet.
  • Beskrivning för elev – här skriver du den text eleven/eleverna ska få när de öppnar sitt material (OBS! denna beskrivning kan ändras för varje elev när du delar eller ska ge kommentarer).
  • Taggar – här kan du lägga till taggar för att andra lätt ska hitta ditt material om du delar det med Biblioteket.

På höger sida väljer du sedan:

  • Skolform – vilken skolform materialet är riktat till.
  • Ämne – vilket ämne materialet i huvudsak täcker.
  • Anpassat för – här anger du om materialet är anpassat för någon specifik grupp.
  • Läroplan – här kan du välja att koppla materialet till centralt innehåll i läroplanen. Du får automatiskt alternativ som hör till det ämne och den skolform som du har valt. Genom att klicka på “i” kommer du till Skolverkets hemsida med läroplanen för aktuell skolform.
  • Välj bild – välj en unik ikonbild till materialet genom att antingen välja en bild från bildarkivet eller ladda upp en egen bild
  • Elevinställningar – klicka på plus för göra följande val:  Spara (spara sker i så fall automatiskt), Flytta – eleven kan flytta på alla objekt som inte är fästa, Radera – eleven kan ta bort objekt. 

Övrigt

Under övrigt kan du välja om du vill att vinjetter ska spelas upp eller inte. Om du väljer “inga vinjetter” så kommer de ljudfiler som finns i Skoltavlans ljudarkiv med “vinjett” i namnet inte att spelas upp. Du kan även välja att aktivera talsyntes för all text i materialet. Här kan du välja svensk eller engelsk talsyntes. Slutligen kan du välja om sidindex ska visas för materialet. 

Återgå till start av manual.