Användarvillkor och personuppgiftspolicy

Användarvillkor för Skoltavlan Junior

1             INLEDNING

1.1         Vänligen läs dessa användarvillkor (“Villkoren”) noggrant innan du börjar använda tjänsten (”Skoltavlan Junior”) som tillhandahålls via webbplatsen www.skoltavlan.nu. Skoltavlan Junior tillhandahålls av oss, det svenska aktiebolaget LäraMera Program i Lund AB, org.nr. 556528-1879 och Leripa AB, org. nr. 556590-8729 (”vi” eller ”oss”).

1.2         Villkoren reglerar din användning av Skoltavlan Junior och ditt Användarkonto (se definition i punkt 2.2 nedan). För undvikande av missförstånd, när det hänvisas till ”du” eller ”dig” i Villkoren åsyftas antingen dig som privatperson som skapat ett Användarkonto eller den organisation som ingått avtal med oss avseende Skoltavlan Junior och som du företräder. Observera att det inte är tillåtet – och kan vara straffbart enligt lag – att registrera ett Användarkonto utan tillåtelse från den organisation du företräder.

1.3         Din åtkomst till och användning av Skoltavlan Junior är villkorad av att du accepterar och efterlever Villkoren. Observera att vi har en separat personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

1.4         Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. Vi kommer att publicera de nya villkoren på Skoltavlan och de kommer att gälla från den tidpunkt då du har accepterat dem. Om du inte godkänner en sådan ny version av Villkoren kommer du inte kunna fortsätta använda Skoltavlan Junior.

2             OM TJÄNSTEN

2.1         Skoltavlan Junior är en plattform med interaktivt underivsningsmaterial. Vid användning av Skoltavlan måste du och/eller Eleven vara ansluten till internet och använda Chrome eller Safaris uppdaterade webbläsare, alternativt de webbläsare och versioner som från tid till annan kan användas.

3             ANVÄNDARKONTO

3.1         För att registrera ett Användarkonto krävs det, som angetts ovan, att du antingen är en fysik person eller en fysisk person som företräder en juridisk person. För att kunna registrera dig krävs det att du har rätt att arbeta i Sverige och har ett svenskt personnummer alternativt ett samordningsnummer, alternativt har rätt att företräda den juridiska personen som du företräder.

3.2         Uppgifter som du försett oss med i samband med skapande av Användarkonto ska vara uppdaterade, korrekta och fullständiga. Du är ansvarig för att hålla din information uppdaterad och fullständig.

3.3         Du kan när som helst avsluta ditt Användarkonto. Detta gör du genom att kontakta oss och meddela att du önskar radera ditt konto.

4             ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

4.1         Du garanterar att du inte kommer använda Skoltavlan Junior för ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för all aktivitet som sker inom ramen för ditt Användarkonto. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Skoltavlan genom ditt Användarkonto.

4.2         Du får inte vid användande av Skoltavlan Junior nyttja sådan teknik som skadar eller riskerar att skada Skoltavlan Junior, såsom exempelvis skadlig kod, virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program. Du får inte heller inom ramen för ditt användande av Skoltavlan Junior, sprida sådan skadlig teknik, och inte heller annat material eller information som skadar eller riskerar att skada Skoltavlan Junior.

4.3         Om vi finner att du missbrukar Skoltavlan Junior eller i övrigt använder Skoltavlan Junior på ett sätt som strider mot Villkoren eller gällande lag, eller på annat sätt kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt Användarkonto och/eller, i förekommande fall, radera visst material som publicerats av dig.

5             TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET OCH ÄNDRINGAR

5.1         Vi gör vårt bästa för att Skoltavlan Junior alltid ska vara tillgänglig och uppfylla dina förväntningar, men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Skoltavlan Junior eller delar av Skoltavlan Junior för underhåll och driftsättning. Vi avser att i största möjliga mån på förhand informera om när sådana avbrott sker, men kan inte garantera att så alltid sker.

5.2         Vi förbehåller oss även rätt att när som helst ändra, avbryta och/eller avsluta användarfunktioner i Skoltavlan Junior, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, oavsett om så sker med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Skoltavlan Junior omfattas av Villkoren. Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Skoltavlan Junior operativ och fungerande under utförandet av sådana ändringar som beskrivits ovan.

6             IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1        LäraMera Program i Lund AB, org.nr. 556528-1879, Leripa AB, org. nr. 556590-8729, Kognitiva Kompaniet AB, org, nr 556779-4275 äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Skoltavlan Junior, inkluderat men inte begränsat till process, metod, programvara och design. Utan vårt uttryckliga samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Skoltavlan Junior tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt

7             ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

7.1         Vi tillhandahåller Skoltavlan Junior i befintligt skicka och ansvarar inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel som uppstår inom ramen för ditt användande av Skoltavlan Junior som ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar därför inte för förlust av material eller data eller för annan skada som uppstår till följd av virus eller obehörigt intrång eller påverkan på våra servrar Du är alltid välkommen att kontakta oss om du upplever någon störning, så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dig.

7.2         Då vi endast utgör en förmedlare av digital undervisning, åtar och/eller engagerar vi oss inte att lösa eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter mellan dig och/eller Elever. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att engagera oss i tvister mellan dig och andra användare och/eller Elever.

8             FORCE MAJEURE

8.1         Med undantag för de fall vi har agerat grovt vårdslöst, är vi alltid befriade från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom, men inte begränsat till, vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter (”force majeure”). Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra Skoltavlan Junior eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som är att härleda till force majeure, har vi rätt att skjuta upp åtgärden till dess hindret har upphört.

9              SKOLTAVLAN JUNIOR – ABBONEMANG

9.1           Skoltavlan Junior är en betaltjänst som ger dig som är anslutna till Skoltavlan Junior tillgång till allt undervisningsmaterial i Skoltavlan Junior.

9.2          Genom att beställa Skoltavlan Junior ingår köparen ett avtal med oss enligt en avtalsperiod på tolv månader. Avtalsperioden är fast och någon återbetalning sker ej om du upphör med användningen dessförinnan.

9.3         Köparen förbinder sig att betala fakturor inom 30 dagar. Invändningar mot fakturor skall göras inom sju dagar. Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att stänga av dig och/eller debitera dröjsmålsränta och lagstadgade indrivningskostnader.

9.4        Priset på en licens av Skoltavlan Junior är beroende på antalet användare inom verksamheten. Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms. Aktuell information finns på: https://www.skoltavlan.nu.

9.5         Vi kan komma att ändra priset på betaltjänsten från tid till annan. Eventuella prisändringar träder i kraft när den aktuella perioden (d v s den period som du redan har betalat för) löper ut. Prisförändringarna kommuniceras via webb- eller appversion av Skoltavlan Junior eller via de kontaktuppgifter du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto. Om du inte godkänner ändringen av priset kan du säga upp betaltjänsten enligt punkt 9.6. Om du fortsätter att använda betaltjänsten efter det att du har informerats om det nya priset betyder det att du godkänner det nya priset.

9.6        Löptiden för betaltjänsten är 12 månad. Du kan när som helst säga upp betaltjänsten genom att kontakta kundtjänst. För att nästa avtalsperiod inte ska börja löpa måste du säga upp betaltjänsten senast 1 månad innan nästa avtalsperiod börjar löpa. Uppsägningen träder i kraft när den avtalsperiod som du redan har betalat för löper ut.

10          REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

10.1       Vi strävar alltid efter att ha nöjda användare och rekommenderar därför att du vänder dig direkt till oss med eventuella synpunkter och/eller klagomål. Reklamation sker till info@laramera.se så snart du upptäckt fel eller brist i Skoltavlan Junior.

11.2       Om betaltjänsten skulle vara felaktig har du rätt att reklamera ditt köp. Om du vill göra sådan reklamation ska du underrätta oss inom skälig tid efter att du upptäckte felet. Du kan då ha rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

12          Kommunikation och kontaktuppgifter

12.1       Se till att alltid hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att du inte missar viktig information. All kommunikation relaterad till Skoltavlan Junior, får göras elektroniskt, exempelvis via e-post eller gränssnitt i Skoltavlan Junior. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner samt övrig information om Skoltavlan Junior. Uppgifter om villkorsändringar meddelas alltid direkt till dig via e-post eller genom Skoltavlan Junior.

12.2       Meddelanden levererade via e-post anses levererade i samband med avsändande, under förutsättning att behörigt mottagande skett eller på annat sätt kan styrkas.

13          TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

13.1       På Villkoren och Skoltavlan Junior ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Skoltavlan Junior ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Datum: 2022 07 15

Personuppgiftspolicy för Skoltavlan Junior

Vi är måna om att skydda våra användares personuppgifter, därför har vi tagit fram den här personuppgiftspolicyn som vi åtar oss att följa. Personuppgiftspolicyn tillsammans med våra allmänna villkor, utgör grunden för vår rätt att behandla personuppgifter och annan information från dig och andra som använder Skoltavlan Junior.

Definierade termer som inleds med versal, ska ha samma betydelse i policyn som i villkoren, om inte annat framgår av policyn. För det fall villkoren och policyn skiljer sig åt i visst avseende, ska villkorens bestämmelser äga företräde.

Policyn beskriver dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi samlar in från och om dig, och hur vi använder och skyddar sådana uppgifter. Skoltavlan Junior tillhandahålls av LäraMera Program i Lund AB, org.nr. 556528-1879 och Leripa AB, org. nr. 556590-8729 (”vi” eller ”oss”). Policyn gäller för dig när du använder Skoltavlan Junior.

1. Allmänt

1.1. Med begreppet ”personuppgifter” avses i policyn all information om dig genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information är exempelvis ditt namn, din IP-adress, dina inloggningsuppgifter och din e-postadress – men också annan information genom vilken du kan identifieras.

1.2. Dina personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att kunna tillhandahålla och administrera Skoltavlan Junior samt att förbättra Skoltavlan Juniors funktionalitet och din användarupplevelse. De närmare syftena för behandling av dina personuppgifter framgår nedan i policyn.

1.3. Du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas av oss, du kan även vid behov begära rättelse av sådan uppgift, genom att skriftligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan i punkten 8). Önskar däremot en Elev information om behandlingen ska de vända sig till dig eftersom du är att anses som personuppgiftsansvarig för Elevs personuppgifter (se punkt 2.2 nedan).

2. Insamling av personuppgifter och Användarkonto

2.1. Vid beställning av licens behöver du för Användarkonto förse oss med följande information: i) din e-mailadress, ii) ditt fullständiga namn, iii) namn och adress till den skola där du arbetar. Vi kommer behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla Skoltavlan Junior, för denna behandling är vi personuppgiftsansvariga.

2.2. Vi behandlar dina personuppgifter, som du tillhandahållit oss via Skoltavlan Junior för följande ändamål:

a) förbättring och utveckling av Skoltavlan Junior samt vår verksamhet i övrigt;

b) marknadsföring av Skoltavlan Junior;

c) erhållande av statistik om användningsmönster i Skoltavlan Junior;

d) generering av statistik för identifiering av beteenden och användarbehov i Skoltavlan Junior; och

e) forskningsändamål för analysering av trender inom undervisning.

2.4. Vid behandling av personuppgifter i syfte att föra statistik och genomföra marknadsundersökningar, är personuppgifterna alltid avidentifierade vilket innebär att de inte går att härleda till viss Användare. Behandling av personuppgifter för de ändamål som avses i denna punkt 4 får endast ske inom ramen för Skoltavlan Juniors verksamhetsändamål.

2.5. Alla personuppgifter som vi får tillgång till genom, eller som behandlas i, Skoltavlan Junior lagras inom EU/EES.

2.6. Om du inte skriftligen begär att vi tar bort insamlade uppgifter kommer de att finnas kvar i våra system och lagras så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till de syften med vår personuppgiftsbehandling som angetts ovan. Inaktivitet av Användarkonto under en längre tid kommer automatiskt leda till att personuppgifterna kopplade till Användarkontot raderas.

3. Säkerhet

3.1. Vi tar din personliga integritet på allvar och arbetar aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi kommer att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med Policyn. Det är dessvärre aldrig helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk, varför all överföring sker på egen risk.

3.2. Det är viktigt att du också tar ditt ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Vi vill därför särskilt be dig att tänka på att dina inloggningsuppgifter ska hållas hemliga, och påminna dig om att du själv är ansvarig för att se till att någon annan inte får tillgång till dem.

4. Personuppgifter till tredje part

4.1. Förutom vad som uttryckligen anges i policyn och i våra villkor därom, kommer vi inte att sälja eller dela ut dina personuppgifter till någon tredje part.

4.2. Vi kan dock komma att överföra dina personuppgifter till:

a) våra underleverantörer, som agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållande av Skoltavlan Junior; samt

b) tillsynsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med ett påstått lagbrott, vid misstanke om brott mot Villkoren eller när vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller myndighets påbud.

4.3. Vi är noga med att inte lämna ut några av dina personuppgifter till en tredje part som vi inte litar på. Vi är därför alltid noggranna med vilka tredje parter som vi samarbetar med för att säkerställa att dina uppgifter används på ett sätt som är förenligt med i Sverige tillämplig reglering avseende personuppgiftshantering.

5. Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

5.1 Vi kan komma att dela med oss av aggregerad information till tredje part, som sammanställts från information som samlats in via Skoltavlan Junior. Aggregerad information kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik och det geografiska läget för användandet av Skoltavlan Junior. Sådan information innehåller inte någon individuellt identifierbar information och kan inte användas för att identifiera enskilda Användare eller individer, och ska inte ses som personuppgifter.

6. Cookies.

6. 1 I samband med att du använder Skoltavlan Junior kommer information och annan data om ditt användande, lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet (exempelvis din mobil, dator eller surfplatta) vid uppkoppling mot Skoltavlan Junior. Vi använder cookies för att underlätta din användning av Skoltavlan Junior samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av Skoltavlan Junior. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Skoltavlan Junior för bästa möjliga användarupplevelse.

6.2 Du har alltid möjlighet att neka användningen av cookies genom att ändra inställning på din enhet. Vi vill göra dig uppmärksam på att din användarupplevelse av Skoltavlan Junior kan komma att försämras om du nekar användande av cookies, eftersom det kan göra att du inte kan använda alla funktioner i Skoltavlan Junior.

7. Länkar till andra hemsidor

7.1. Skoltavlan Junior kan innehålla länkar till webbplatserwewebbplatser och applikationer som tillhör tredje part. Om du följer en sådan länk ber vi dig att observera att sådana webbplatser och applikationer har sina egna villkor och policys, som vi inte ansvarar för. Vi uppmanar dig därför att du kontrollerar vilka villkor och policys som tillämpas av en sådan tredje part, innan du lämnar ut dina personuppgifter till en sådan.

8. Kontaktuppgifter

8.1. För att kontakta oss, vänligen använd nedan angivna uppgifter:

LäraMera Program i Lund AB, Brålunden 7, 167 73 Bromma, 0733-450981, info@laramera.se

9. Ändringar

9.1.  Vi har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till den här Policyn. Vi kommer att publicera den nya policyn i Skoltavlan Junior och den gäller från det att du har accepterat den.

10. Ytterligare information

10.1. Om du önskar ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsombud Erik Truedsson via hans e-postadress: info@laramera.se.

Datum: 2022 07 15